Zpět na Údaje a zásady ochrany

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Společnost Bisnode Česká republika, a.s., se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČO: 63078201 (dále jen „Bisnode“) jakožto správce osobních údajů (viz dále bod 0. Společní správci) využívá službu Teamtailor pro provádění výběrového řízení při náboru zaměstnanců a pro zjednodušení procesu přijímání zaměstnanců (dále jen „Služba“). Je důležité, aby osoby využívající Službu a osoby, jejichž osobní údaje jsou v rámci Služby zpracovávány (dále jen „Uživatelé“) měly důvěru v bezpečnost Služby a byly informovány o tom, jak v souvislosti s výběrovým řízením nakládáme s osobními údaji Uživatele. Snažíme se udržovat nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů. Osobní údaje Uživatele zpracováváme, spravujeme, používáme a chráníme v souladu s těmito Informacemi o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání (dále jen „Informace o ochraně osobních údajů“).

0. Společní správci

Společnost Bisnode je součástí skupiny Bisnode Business Information Group a je vlastněna společností Bisnode AB, 16993 Solna, Stockholm, Rosenborgsgatan 4-6, Švédské království (dále jen „Skupina“). Společnosti Skupiny úzce spolupracují při vývoji svých produktů, jakož i v rámci dalších sdílených činností v rámci Skupiny, na území České a Slovenské republiky současně působí prostřednictvím společností Bisnode Česká republika, a.s., BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. a Bisnode D&B Česká a Slovenská republika, s.r.o. (dále jen všichni jako „Společní správci“), přičemž tyto společnosti společně určují účel a prostředky zpracování osobních údajů v produktech Bisnode. Společní správci mezi sebou uzavřeli dohodu o společném správcovství osobních údajů podle článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), což znamená, že jednotliví Společní správci jsou společně považováni za osoby odpovědné za zpracování osobních údajů. Bližší informace o Společných správcích, jakož i o tzv. „řídícím správci“ naleznete ve Všeobecných informacích o ochraně osobních údajů společnosti Bisnode dostupných zde.

 1. Zákonnost zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s výběrovým řízením na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. za účelem splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijetých před uzavřením smlouvy s Uživatelem.

Pokud poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů, budou osobní údaje zpracovávány pro účely evidování Vaše osoby jakožto uchazeče o zaměstnání a nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu.

2. Shromažďování osobních údajů

Společnost Bisnode odpovídá za zpracování osobních údajů, které Uživatelé v rámci Služby poskytnou, a za osobní údaje, které v souvislosti se Službou společnost Bisnode shromažďuje jiným způsobem.

Kdy a jak osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje získáváme od Uživatelů, když Uživatelé:

  • prostřednictvím Služby nebo jiným způsobem podají žádost o zaměstnání a uvedou informace/údaje o sobě přímo společnosti Bisnode nebo údaje o sobě zveřejní prostřednictvím aplikace provozované třetí osobou, jako je Facebook nebo LinkedIn;
  • se spojí s námi prostřednictvím Služby a uvedou informace/údaje přímo společnosti Bisnode nebo údaje o sobě zveřejní prostřednictvím aplikace provozované třetí osobou, například Facebook nebo LinkedIn; nebo
  • poskytnou osobní údaje přes chat (prostřednictvím webových stránek využívajících Službu) a taková data mají význam pro výběrové řízení.

Shromažďujeme osobní údaje od třetích osob - například Facebook, LinkedIn – či z jiných veřejných zdrojů. Správce osobních údajů může pro účely výběrového řízení použít veřejně dostupné informace o uchazeči. Tento „Sběr informací“ a je prováděn našimi zaměstnanci ručně nebo automaticky v rámci Služby.

V některých případech mohou stávající zaměstnanci společnosti Bisnode poskytovat doporučení týkající se potenciálních uchazečů o zaměstnání. Tito zaměstnanci tak poskytnou osobní údaje těchto potenciálních uchazečů. V případech, kdy k tomu dojde, se potenciální uchazeč považuje za Uživatele dle těchto Informací o ochraně osobních údajů, a bude o takovém zpracování informován dle čl. 14 GDPR.

Druhy shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů?

Kategorie osobních údajů, které lze prostřednictvím Služby shromažďovat, lze použít k identifikaci fyzických osob podle jmen, e-mailů, obrázků a videí, informací z účtů Facebook a LinkedIn, odpovědí na otázky položené v průběhu výběrového řízení, titulů, vzdělání a dalších informací, které Uživatel nebo jiné osoby prostřednictvím Služby poskytly. Zpracovávány a shromažďovány budou pouze údaje, které jsou pro proces výběru zaměstnanců relevantní.

Účel a zákonnost zpracování?

Účelem sběru a zpracování osobních údajů je provádění náboru zaměstnanců a vedení přijímacích/výběrových řízení, jakož i nabízení obdobných pracovních příležitostí v budoucnu.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány za účelem agregovaných analýz/statistik nebo průzkumů trhu, jsou vždy zpracovávány tak, aby neumožňovaly identifikaci jednotlivých Uživatelů coby subjektů údajů, a taková data se proto nepovažují za osobní údaje.

Souhlas subjektu údajů?

Uživatel může poskytnout souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vedení výběrového řízení v budoucnu.

Uživatel bere na vědomí, že osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím Služby, když Uživatel:

  • zašle žádost prostřednictvím Služby a uvede informace/údaje přímo společnosti Bisnode nebo údaje o sobě zveřejní prostřednictvím aplikace provozované třetí osobou, jako je Facebook nebo LinkedIn; a
  • využívá Službu pro spojení se s náborovým/HR oddělením správce a uvede své informace/údaje přímo společnosti Bisnode nebo údaje o sobě zveřejní prostřednictvím aplikace provozované třetí osobou, jako je například Facebook nebo LinkedIn.

Uživatel bere na vědomí, že shromažďované osobní údaje budou zpracovávány v souladu s níže uvedenými kapitolami Uchovávání a předáváníJak dlouho budou osobní údaje zpracovávány.

Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas s uchováním osobních údajů Uživatele za účelem případného oslovení správcem s potenciální pracovní nabídkou v budoucnu. Využití tohoto oprávnění však může znamenat, že Uživatel nebude moci být kontaktován správcem v souvislosti s výběrovým řízením na konkrétní pracovní pozici.

Uchovávání a předávání – Osobní údaje shromážděné prostřednictvím Služby jsou ukládány a zpracovávány v EU/EHP, jakož i ve třetích zemích, které dle Evropské komise zaručují odpovídající úroveň ochrany, nebo v zemích, které sice odpovídající úroveň ochrany nezaručují, avšak dodavatelé v těchto třetích zemích se zavázaly dodržovat zásady ochrany soukromí jako je Privacy Shield anebo s dodavateli v těchto třetích zemích byla uzavřena transparentní ujednání, tj. standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů, jež plně odpovídají zárukám ochrany. Chcete-li získat dokumentaci týkající se vhodných záruk a adekvátních bezpečnostních opatření, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány – Osobní údaje budou zpracovávány po dobu konání výběrového řízení. Pokud se uživatel nehlásí na konkrétní pracovní pozici, která je společností Bisnode nabízena, budou za předpokladu poskytnutého souhlasu osobní údaje uchovávány po dobu 3 let. Uchazeč o zaměstnání (Uživatel) může být vhodným kandidátem pro pracovní místa otevřená v budoucnu, a za tímto účelem budeme uchovávat osobní údaje Uživatelů na základě poskytnutého souhlasu. Pokud si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly za tímto účelem (nabízení pracovních příležitostí v budoucnu) zpracovávány, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů, čímž můžete kdykoliv a bezplatně daný souhlas s uchováním Vašich osobních údajů odvolat. Společnost Bisnode dodržuje zásadu omezení uložení, tj. nezpracovávat údaje déle, než je pro daný účel nezbytné.

Společnost Bisnode pro zpracování Vašich osobních údajů za účelem náboru zaměstnanců a vedení výběrového řízení nepoužívá automatizované individuální rozhodování, které by pro Uživatele mělo právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

3. Práva Uživatelů

Uživatelé mají právo požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a to tak, že nám zašlou písemnou žádost. Kontaktní údaje na společnost Bisnode naleznete níže. Uživatelé mají právo na jednu (1) kopii jejich zpracovaných osobních údajů, a to bezplatně. U dalších požadovaných kopií může správce osobních údajů účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů na vydání dané kopie.

Uživatelé mají v případě potřeby právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, vztahujících se k jejich osobě jako Uživateli na základě písemné žádosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Uživatel má právo požadovat výmaz, pokud jsou splněny podmínky výmazu nebo omezení zpracování a za určitých okolností právo na námitky proti zpracování.

Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat poté, co Uživatel svůj souhlas správci osobních údajů dal. Využití tohoto práva však může znamenat, že se Uživatel nebude moci být správcem kontaktován v souvislosti s případným výběrovým řízením v budoucnu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Uživatel má za určitých okolností právo na přenositelnost dat, což znamená právo na získání osobních údajů a jejich předání jinému správci, pokud to nemá nepříznivý dopad na práva a svobody jiných osob.

Uživatel má právo podat stížnost orgánu dozoru, pokud jde o zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a pokud má Uživatel za to, že zpracování osobních údajů porušuje zásady zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz. Kompletní seznam příslušných dozorových úřadů v EU pro jednotlivé země naleznete zde

Všechna práva subjektu údajů uvedená v GDPR jsou námi zachována a další informace o těchto právech a jejich využití najdete zde.

4. Zabezpečení

Dbáme na zajištění soukromí a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, a proto aktivně pracujeme tak, aby osobní údaje Uživatelů byly zpracovávány s maximální péčí. Přijímáme opatření, která lze přiměřeně očekávat, abychom zajistili, že osobní údaje Uživatelů a dalších osob budou zpracovávány bezpečně a v souladu s těmito Informacemi o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pokud jde o přenos informací přes internet a mobilní sítě, není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat, takže všechny takové přenosy jsou prováděny na vlastní riziko osoby, která osobní údaje poskytuje. Je také důležité, aby Uživatelé převzali odpovědnost za zajištění ochrany svých dat. Je zodpovědností každého Uživatele, že jeho přihlašovací údaje budou uchovány v tajnosti.

5. Předávání osobních údajů třetí osobě

Nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám, vyjma případů uvedených níže a v žádném případě nebudeme Vaše osobní údaje prodávat.

Osobní údaje Uživatelů můžeme předávat:

  • našim dodavatelům a subdodavatelům, kteří jednají jako náš zpracovatel osobních údajů (a dále jako tzv. další zpracovatel) v souladu s našimi pokyny pro poskytování Služby;
  • státním orgánům nebo právním zástupcům v případě podezření na právně postižitelné nebo jinak nepatřičné jednání; a
  • státním orgánům, právním zástupcům nebo jiným osobám, pokud tak stanovuje platný právní předpis nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

Osobní údaje Uživatelů budeme předávat pouze třetím stranám, kterým důvěřujeme. Důkladně vybíráme své obchodní partnery, abychom zajistili, že osobní údaje Uživatele budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Spolupracujeme se společností Teamtailor AB, Östgötagatan 16, SE-116 25 Stockholm, která provozuje Službu. Vaše osobní údaje však mohou být předány následujícím kategoriím zpracovatelů osobních údajů: serverové a hostingové společnosti, e-mailové referenční společnosti, společnosti zpracovávající video, společnosti zpracovávající informační zdroje, analytické a servisní společnosti, a další společnosti v souvislosti s poskytováním Služby. Více informací najdete zde: https://support.teamtailor.com/en/articles/4723968-sub-processors-used-for-the-service

6. Agregované údaje (osobní údaje neumožňující identifikaci subjektu údajů)

Souhrnné (agregované) údaje můžeme sdílet se třetími stranami. Agregovaná data jsou v takových případech vytvořena z informací/údajů, které byly shromážděny prostřednictvím Služby. Jedná se například o statistiku internetového provozu nebo umístění zařízení použitého pro přístup ke Službě. Agregované údaje neobsahují žádné informace, prostřednictvím kterých by bylo možno identifikovat jednotlivé osoby, a proto se nejedná o osobní údaje.

7. Soubory cookie

Když Uživatelé tuto Službu používají, mohou být informace o jejich aktivitách uloženy v podobě cookies. Cookies jsou pasivní textové soubory, které jsou při používání Služby ukládány v internetovém prohlížeči na zařízení Uživatele, jako je např. počítač, mobilní telefon nebo tablet. Soubory cookie používáme ke zlepšení uživatelského prostředí Služby pro Uživatele a ke shromažďování informací, například statistických informací o používání Služby. To se provádí za účelem zajištění, údržby a vylepšení Služby. Informace shromažďované prostřednictvím cookies mohou být v některých případech osobními údaji, a v takových případech podléhají pravidlům uvedeným v našich Zásadách v oblasti souborů cookies.

Ve výchozím nastavení jsou požadovány pouze nezbytně nutné soubory cookies.

Uživatelé mohou používání cookies kdykoli povolit nebo zakázat změnou místních nastavení ve svých zařízeních. Zakázání cookies může ovlivnit fungování Služby, například znemožnit některé funkce ve Službě.

8. Změny

Obsah Informací o ochraně osobních údajů jsme oprávněni kdykoli měnit nebo doplňovat. Pokud tak učiníme, zároveň Vás v případě významných či podstatných změn budeme v souladu s doporučením Evropského sboru pro ochranu osobních údajů informovat o provedených změnách. Nejnovější verze Informací o ochraně osobních údajů bude vždy k dispozici prostřednictvím Služby. Nová verze se považuje za sdělenou Uživateli, jestliže Uživatel buď obdrží e-mail informující Uživatele o nové verzi (pomocí e-mailu uvedeného Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby), nebo jestliže je Uživatel informován o nové verzi Informací o ochraně osobních údajů jiným způsobem.

9. Kontaktní údaje

Pro dotazy, další informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro kontakt s námi v jiných záležitostech použijte prosím formuláře v rámci Služby (Teamtailor), nebo si přečtěte více informací zde nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu gdpr@bisnode.cz, nebo gdpr@bisnode.sk.

10. Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR)

V Bisnode spravujeme každý den velké množství dat. Díky více než 120 - leté zkušenosti v Bisnode je pro nás proto samozřejmé, že se všemi informacemi zacházíme s největší úctou a dle přísných etických standardů.

Jako důvěryhodná a významná společnost v oblasti dat, analytiky a digitalizace v Evropě dnes věříme v plnou transparentnost ve všem, co děláme, když vyvíjíme inovativní řešení přetrvávajících problémů.

11. Jak nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se našich informací o ochraně osobních údajů nebo informací, které o Vás uchováváme, kontaktujte nás na kterémkoliv z následujících kontaktů:

Telefon: +420 274 000 240

E-mail: gdpr@bisnode.cz

Webový formulář: www.bisnode.cz/privacy/form

Korespondenční adresa: Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5

Pro co nejrychlejší vyřešení Vašeho požadavku prosíme o využití výše uvedeného webového formuláře. Stejně tak využití výše uvedeného webového formuláře může umožnit přesnější zařazení Vašeho požadavku, což může souviset i s vypořádáním Vašeho požadavku včas a v očekávané kvalitě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Bisnode je dostupný prostřednictvím následujících kontaktních údajů anebo prostřednictvím kontaktování zákaznického centra správce:

Telefon: +420 274 000 240

E-mail: dpo.cz@bisnode.com 

Korespondenční adresa: 
Bisnode Česká republika, a.s.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5

zprávy zasílejte v uzavřené obálce označené „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“

Teamtailor

Kariérní stránky od Teamtailor